ITPO to Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów, w którym odpady komunalne nie nadające się do recyklingu, dzięki spalaniu, będą przekształcane w energię elektryczną i ciepło. Instalacja przyczyni się do zamknięcia obiegu gospodarki odpadowej, a także pozwoli na dywersyfikację źródeł energii, robiąc znaczący krok w procesie dekarbonizacji. Energia odzyskiwana z odpadów jest „zieloną energią”, gdyż nie pochodzi z tradycyjnych źródeł kopalnych takich jak węgiel, ropa czy gaz.