O planach rozwoju i kondycji finansowej PGK na konferencji prasowej

W dniu 27.03.2023 r. w Urzędzie Miasta Radomska odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez właściciela naszej Spółki – Miasto Radomsko, dotycząca planów rozwoju PGK Sp. z o.o. i jej kondycji finansowej.

Podczas konferencji Prezydent Radomska Jarosław Ferenc odniósł się do pojawiających się w przestrzeni publicznej i medialnej opinii jakoby Spółka znajdowała się w bardzo złej sytuacji finansowej oraz zarysował plan działań inwestycyjnych na najbliższe lata. O szczegółach poinformowali Prezes PGK Zbigniew Rybczyński i Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji i Rozwoju Jacek Belka.

PGK Sp. z o.o., której właścicielem jest miasto Radomsko to rozbudowane przedsiębiorstwo, które ma za zadanie zaspokajać potrzeby mieszkańców w zakresie dostarczania wody, odbioru oraz oczyszczania ścieków, odbioru i gospodarowania odpadami, dostarczania ciepła. Działalność spółki jest złożona i skomplikowana, dodatkowo jest regulowana przez wiele przepisów prawa. Poniedziałkowa konferencja miała na celu przedstawienie mieszkańcom Radomska oraz opinii publicznej sytuacji Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w sposób jasny i czytelny oraz zapoznać zainteresowanych z jego planami inwestycyjnymi.

Prezydent Jarosław Ferenc zdementował krążące pogłoski o trudnej sytuacji finansowej PGK. Prezydent zwrócił uwagę, że na wynik przedsiębiorstwa ma wpływ wiele czynników, w tym nakłady na rozwój, czyli inwestycje prowadzone przez Przedsiębiorstwo oraz wojna za naszą wschodnią granicą i związany z tym wzrost cen paliw, w tym miału dla Zakładu Ciepłowniczego. Zaznaczył, że sytuacja spółki jest stabilna, a strata jest przejściowa i nie zagraża długofalowo kondycji przedsiębiorstwa. Strata ta zostanie pokryta z kapitału zapasowego, który wynosi ponad 8 mln złotych. Zaznaczył też, że mimo zaistniałych przeszkód Spółka dostarcza usługi w rozsądnych cenach, często niższych niż w innych miastach i nie stara się rekompensować straty przez ściąganie wyższych opłat od mieszkańców, ale koncentruje się na utrzymaniu relatywnie optymalnej relacji cena/jakość. Poinformował także, że aby ograniczyć wpływ zewnętrznych składników kosztotwórczych przedsiębiorstwo nadal będzie inwestowało. W najbliższym czasie szczególnie w kierunkach pozwalających na  ograniczenie kosztów zakupu emisji CO2, (dwutlenku węgla), które są bardzo dużym obciążeniem dla wyniku finansowego Spółki. Taką decyzję podjął zarząd miasta, czego efektem jest propozycja dokapitalizowania spółki kwotą 6 mln zł na realizację inwestycji. Stosowna zmiana w budżecie miasta znalazła się w projekcie uchwały budżetowej, którym na najbliższej Sesji Rady Miejskiej w Radomsku zajmą się radni.

Przypomnijmy, że Spółka spełniając swój obowiązek sprawozdawczy przekazała do Głównego Urzędu Statystycznego informację o szacunkowym długu za ubiegły rok w kwocie 7,3 mln zł. Jest to wartość statystyczna na dn. 31.01.2023, niezawierająca pełnych danych finansowych, tzn. przede wszystkim obejmująca dane po zakupie ETS, tzw. emisji CO2. Te przedsiębiorstwo ma obowiązek zakupić do końca kwietnia roku następnego po roku, którego dotyczy bilans i wlicza go do aktualnego sprawozdania finansowego.

Doprecyzowując, Prezes PGK Zbigniew Rybczyński zaznaczył, że na wynik przedsiębiorstwa składa się wynik kilku zakładów, w tym działalność dwóch jest regulowana przez URE i Wody Polskie, co ma wpływ na politykę cenową. Poinformował, że na wynik spółki za ubiegły rok odpowiadają głównie koszty zakupu miału węglowego oraz emisji CO2. Na zakup miału spółka musiała wydać niemal aż 10,5 mln zł więcej niż w roku poprzednim, a na zakup emisji zaplanowano o 4,4 mln więcej niż wydano na nie w roku 2021. Poinformował także, że na dzień dzisiejszy wiadomo, że strata będzie niższa niż wykazana w sprawozdaniu statystycznym, bo zarząd Spółki zakupił już ponad 70% emisji po cenach niższych niż założone w rezerwach do sprawozdania finansowego. Prezes wskazał, że wpływ na wynik finansowy mają także wzrost płac oraz ceny zakupu usług i materiałów, w tym paliw zużywanych do napędzania pojazdów. Jak poinformował Prezes Rybczyński spółka w ubiegłym roku zrealizowała dwie duże inwestycje, czyli budowę nowego ujęcia wody (za blisko 8 mln zł) oraz modernizację i rozbudowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (za blisko 60 mln zł), co także wpływa na wynik finansowy, ale jest konieczne, by w przyszłości usługi świadczone dla społeczności były na odpowiednim poziomie jakościowym i cenowym.

Natomiast Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji i Rozwoju PGK Jacek Belka przedstawił szczegóły planowanych przedsięwzięć, cele prowadzenia procesów inwestycyjnych, założenia i harmonogramy ich realizacji. Zaznaczył, że PGK Sp. z o.o. mając na względzie założenia polityki klimatycznej UE stanowiące odejście od paliw kopalnych, a także ostatnie zmiany na rynku surowców energetycznych prowadzi działania wielokierunkowe w zakresie efektywnego funkcjonowania Zakładu Ciepłowniczego w Radomsku, poprzez planowane modernizacje.

W tym celu PGK Sp. z o.o. złożyło w grudniu 2021 roku wniosek na zadanie pn. „Budowa kotła wodnego na biomasę”. Realizacja tego przedsięwzięcia o szacowanej na ok. 45,3 mln zł. (dokładna wartość zostanie ustalona po procedurze przetargowej) wartości odbywać się będzie przy udziale pożyczki i dotacji z NFOSIGW w Warszawie, gdzie sama dotacja stanowić będzie ok. 22,6 mln zł. W listopadzie 2022 roku Zarząd PGK Sp. z o.o. podpisał, a następnie przesłał do funduszu arkusz negocjacyjny z uszczegółowieniem warunków umowy dotacji i pożyczki. Obecnie spółka oczekuje na ostateczną decyzję w celu podpisania stosownej umowy. Planowana moc kotła biomasowego to 14,9 MWt (w paliwie).

Kolejnym działaniem w kierunku realizacji wcześniej przytoczonych założeń jest instalacja pre -RDF i RDF. W grudniu 2022 roku po wykonaniu działań przedinwestycyjnych został złożony przez spółkę wniosek aplikacyjny do funduszu na zadanie: „Budowa Instalacji Termicznego Przekształcenia pre-RDF i RDF z odpadów komunalnych ze skojarzoną produkcją energii elektrycznej i ciepła  w Radomsku”. W chwili obecnej jest on przedmiotem oceny. Szacowana wartość zadania wynosi ok. 149,5 mln złotych. Wydatki na jego realizację mają zostać w części pokryte z dotacji, która ma stanowić ok. 72,1 mln zł. Zakładana moc kotła w/w instalacji to 10,07 MWt (w paliwie). Należy nadmienić, że wykorzystywane paliwo do procesu będzie pochodziło z Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych PGK Sp. z o.o. w Radomsku.

Dyrektor Jacek Belka podkreślił, że Zarząd Spółki podjął działania mające na celu zrealizowanie inwestycji pośredniej, dzięki której zostanie zapewniona stabilność cen ciepła dostarczanego dla mieszkańców i jednocześnie poprawi sytuację ekonomiczną spółki.

W tym celu planuje się modernizację istniejącej kotłowni składającej się z 5 kotłów węglowych typu WR-10 w celu obniżenia mocy poniżej 20 MWt (w paliwie) oraz budowę układu złożonego z 4 kotłów olejowo-gazowych o mocy do 3 MWt (w paliwie) każdy wraz z magazynami paliw. Wartość przedmiotowej inwestycji jest szacowana na poziomie ok. 8 – 9 mln zł. To przedsięwzięcie pozwoli na ograniczenie kosztów o 13-14 mln zł rocznie dla pracy Zakładu Ciepłowniczego  wynikające z konieczności zakupu emisji CO2. Zadanie jest możliwe do zrealizowania w ciągu jednego roku, jednak na termin zakończenia inwestycji wpływa wiele czynników m.in. czas przeprowadzanych postępowań przetargowych, co oznacza że dziś trudno określić czy uda się je zrealizować w zakładanym terminie.