PROFESOR WIELGOSIŃSKI ROZMAWIAŁ Z RADNYMI O BUDOWIE ITPO W RADOMSKU

W dniu 30.08.2023 r. w Urzędzie Miasta Zarząd naszej Spółki wraz z prezydentem Radomska Jarosławem Ferencem spotkali się z radnymi Rady Miejskiej w Radomsku. W spotkaniu udział wziął profesor Politechniki Łódzkiej, Dziekan Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Grzegorz Wielgosiński – uznany ekspert w dziedzinie gospodarki odpadami i termicznego przekształcania odpadów. Spotkanie było poświęcone planom modernizacji radomszczańskiej ciepłowni, obejmującą między innymi budowę Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów – czyli wykorzystanie śmieci odbieranych od mieszkańców Radomska do produkcji energii cieplnej i elektrycznej. Do dyspozycji radnych byli także także inni pracownicy PGK bezpośrednio zaangażowani w projekt.

Po  spotkaniu z mieszkańcami, które odbyło się w dniu 8 sierpnia w tej samej sali nr 104 radomszczańskiego magistratu przyszedł czas na spotkanie w węższym gronie. Prezydent Radomska i Zarząd PGK zaprosili radnych Rady Miejskiej w Radomsku na spotkanie z ekspertem i przekazali im raz jeszcze założenia planowanej modernizacji Zakładu Ciepłowniczego PGK w Radomsku.

Dla przypomnienia modernizacja zakłada wprowadzenie przez PGK tzw. MIKSU ENERGETYCZNEGO, dzięki czemu zgodnie z założeniami polityki klimatycznej Unii Europejskiej możliwe będzie odejście od spalania przez lokalną ciepłownię węgla. Zaprojektowana przez zespół projektowy PGK modernizacja polegać ma na:

  1. ograniczeniu mocy kotłowni węglowej poprzez zastąpienie jednego z nich 4 kotłami olejowo-gazowymi,
  2. wybudowaniu kotła opalanego biomasą,
  3. zastąpieniu jednego z kotłów węglowych Elektrociepłownią opalaną paliwem alternatywnym RDF (Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów)

W przypadku wszystkich trzech powyższych wygeneruje to oszczędności w postaci braku opłat za tzw. emisje CO2. Dodatkowo w przypadku ITPO oszczędność będzie stanowiło wykorzystanie paliwa własnej produkcji (pochodzić będzie z śmieci odbieranych od mieszkańców). Dla budowy ITPO  Spółka pozyskała od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dofinansowanie w kwocie około 72 mln zł oraz pożyczkę w kwocie bliskiej 77 mln zł, co jest prawdopodobnie ostatnią szansą wybudowania instalacji na tak korzystnych zasadach.

Podczas spotkania kierownik Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Łukasz Dryja zaprezentował system gospodarki odpadami funkcjonujący w zakładzie w Płoszowie oraz jego rolę w systemie Gospodarki Obiegu Zamkniętego. To ZUOK będzie producentem paliwa alternatywnego dla Instalacji, stąd moc planowanej instalacji została dobrana pod kątem zabezpieczenia dostaw paliwa we własnym zakresie. Spowoduje to też oszczędności na systemie gospodarowania odpadami. Odpady nie będą lądowały w niecce, za co Zakład musi odprowadzać opłaty do Urzędu Marszałkowskiego.

Następnie prezentację dotyczącą funkcjonowania Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów oraz korzyści wynikających z wykorzystania odpadów do produkcji energii cieplnej i elektrycznej przedstawił zaproszony na spotkanie ekspert. Po jej zakończeniu długo odpowiadał na pytania radnych. Odpowiadali także prezydent Jarosław Ferenc, prezes Przedsiębiorstwa Zbigniew Rybczyński, Zastępca dyrektora ds. Inwestycji i Rozwoju Jacek Belka oraz Główny Specjalista ds. Ciepłownictwa PGK Radomsko Adam Wierzycki.

Radni dowiedzieli się, że dzięki wysokiemu poziomowi recyclingu odpadów odbieranych od mieszkańców uzyskiwanemu w ZUOK w Płoszowie paliwo alternatywne (RDF, pre-RDF) do produkcji energii będzie pochodziło z własnego źródła. Paliwo to jest wydzieloną z odpadów odbieranych od mieszkańców frakcją kaloryczną, której nie nadaje się do recyklingu. Zanim trafi ona do spalenia jest ona rozdrabniana i podsuszana. W przypadku naszej instalacji będzie to realizowane w ZUOK w Płoszowie.

Profesor wyjaśnił, że wysokie koszty wybudowania instalacji wynikają z zastosowanych bardzo restrykcyjnych, przez co bezpiecznych dla zdrowia ludzi i środowiska technologii i systemów oczyszczania spalin oraz, że radomszczańska instalacja ma rację bytu, gdyż będzie ona miała zagwarantowane paliwo do jej zasilania, co jest szczególnie ważne, gdyż czyni system niezależnym od dostaw paliwa z zewnątrz. Obecnie za oddanie tej nienadającej się do recyclingu i dalszego przetworzenia frakcji Zakład płaci odbierającej ją Cementowni.

Pamiętać należy, że Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów jest rozwiązaniem:

  • nowoczesnym i bezpiecznym, podlegającym najsurowszym normom czystości spalin i produktów ubocznych (normy zakładają 10 krotnie mniej wydalonego pyłu niż tradycyjna kotłownia, w której spalany jest węgiel),
  • dzięki któremu z odpadów odebranych od mieszkańców (nienadających się do dalszego przekształcenia) uzyskamy ciepło i prąd,
  • które wzmocni bezpieczeństwo energetyczne lokalnej społeczności – zagwarantuje tańsze ciepło i niższe opłaty za odbiór śmieci.

Jedną z najważniejszych cech Instalacji jest stały i ciągły,  prowadzony w cyklach 2-4 minutowych, monitoring składu spalin przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, gdy kotłownia węglowa podlega monitoringowi 2 razy w roku. To powoduje, że jest to rozwiązanie cechujące się najwyższym bezpieczeństwem. spośród stosowanych w systemach produkcji ciepła systemowego.

Jedną z ważniejszych obaw zgłaszanych przez mieszkańców i poruszanych także podczas spotkania jest lokalizacja Instalacji w miejscu obecnej ciepłowni, tj. blisko zabudowań. Radni powtórzyli obawy, które artykułowali mieszkańcy podczas pierwszego spotkania, tj. obawy o szkodliwość dla zdrowia i środowiska, możliwość wystąpienia uciążliwości odorowych i poprzez występowanie gryzoni i insektów. Żadne z tych czynników nie będą występowały z uwagi na zastosowane rozwiązania w zakresie filtracji oraz parametrów samego paliwa, które nie będzie również składowane przy instalacji. Zapas będzie mieścił się w bunkrze zlokalizowanym przy palenisku i będzie zabezpieczał produkcję ciepła na 3-4 dni.

W wyniku modernizacji Zakładu Ciepłowniczego wypracowane zostaną oszczędności. Z wyliczeń pracowników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej wynika, że gdyby miks funkcjonował dziś oznaczałoby to niższe rachunki dla mieszkańców:

  • 30 % niższe rachunki za ciepło,
  • 15 % niższe opłaty za odbiór śmieci.

Prezes Przedsiębiorstwa Zbigniew Rybczyński zapowiedział, że wprowadzona modernizacja pozwoli na rozbudowę sieci ciepłowniczej i jej doprowadzenie do nowych odbiorców, co w efekcie pozwoli wyeliminować z przestrzeni Radomska część tradycyjnych kotłowni przydomowych, które są największym emitentem smogu.

Radni uzupełnili swoją wiedzę w zakresie korzyści wynikających z uruchomienia instalacji oraz pojawiających się zastrzeżeń i obaw mieszkańców. Dyskusja zakończyła się długo po godzinie 19, gdy temat tego dnia został wyczerpany i nie pojawiło się żadne pytanie z sali.

Kolejne  spotkanie w ramach kampanii informacyjnej będzie miało formułę spotkania otwartego dla mieszkańców Radomska i odbędzie się już 26 września br. w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Radomsku. Obecnie kompletowany jest skład ekspercki. Swoją obecność potwierdził już nasz wczorajszy gość P. prof. Grzegorz Wielgosiński, kolejnym na którego odpowiedź czekamy jest zaproszony w ubiegłym tygodniu P. Paweł Głuszyński z Towarzystwa na Rzecz Ziemi. Zamierzeniem prowadzonych przez Spółkę działań informacyjnych jest przekazanie jak najszerszej, rzetelnej i obiektywnej wiedzy na temat planowanej modernizacji Zakładu Ciepłowniczego.

Już dziś zapraszamy do udziału wszystkich mieszkańców chcących zapoznać się z najnowszą dostępną wiedzą i faktami dotyczącymi Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów.